mandag 17. september 2007

Seminaret om bjørn i Hedalen


Naturhistorisk nettverk for Oppland arrangerte et seminar om bjørn i Hedalen 31. august 2007. Et hovedmål for seminaret var å informere om registreringsarbeidet som pågår når det gjelder gamle skinn og kranier av bjørn og ulv. Mange har meldt fra om skinn og har ønsket informasjon om oppbevaring og vedlikehold. En større oppmerksomhet vil bidra til at restene av skinn og kranier etter de siste individene av dyr fra 1800- og begynnelsen av 1900-tallet kan bevares for ettertiden. Dette materialet er en viktig del av både kultur- og naturhistorien. I et naturhistorisk perspektiv er det viktig å huske på at skinn og kranier stammer fra populasjoner med kontinuitet tilbake til tidlig postglasial tid. Det vil være interessant å vite mer om innvandringsforløp i tidlige postglasial tid og vandringer/slektskap i forhold til andre populasjoner. I dag finnes metoder hvor 1 cm2 av hud med hår er nok for å gi individets genetiske profil. Det er derfor viktig at materialet bevares for behov for vitenskapelige undersøkelser både ut fra dagens problemstillinger og nye i framtiden.


Prof. em. Kåre Elgmork fra Universitetet i Oslo har i lang tid fulgt bjørnestammen i Vassfaret. Dette ble den siste helnorske stammen som overlevde lengst. Trolig observerte Elgmork selv det absolutt siste individet i 1971. Han kåserte over denne stammens skjebne under seminaret og fokuserte på en klassisk historie med først hard etterstrebelse, isolering og deretter forringelse av leveområdene. Vassfarstammen hadde gode forutsetninger for å kunne overlevd men ble erklært utdødd på slutten av 1980-tallet.


Gudbjørg Fønhus Stensrud, datter til Mikjel Fønhus, holdt et foredrag om sin far og hans innsats for at bjørnen ikke skulle dø ut i Norge. Sammen med Olav K. Opsahl fikk de gjennomført frivillig fredning av bjørnen over en rekke store skogeiendommer (500 000 da). På Hallingdalssiden ble det likevel skutt bjørn jevnlig og det var et ytterst beskjedent antall dyr tilbake når fredningen kom omsider i 1973.


Det ble holdt flere foredrag, omvisning på Bautahaugen Samlinger, og guidet tur til det kjente hiet "Festningen" dagen etter. Seminaret ble veldig flott med god mat, hyggelige og interesserte deltakere og et veldig hyggelig vertsskap i Hedalen!

Bildet viser deltakerne på seminaret.

Søker mer kunnskap om istidsfaunaen


Det er etablert et samarbeid mellom Naturhistorisk nettverk for Oppland og Universitetet i Bergen i forhold til å formidle resultater fra forskningsprosjektet "Ice-age history of the Rondane 'dry valleys', central Scandinavia. Prosjektets hovedmål er å beskrive istidsforløpet i det nordøstlige av Oppland, og hvor det og legges særlig vekt på å inkludere aktive søk etter både pollen og sub-fossiler etter pattedyrarter. Dette er et stort og tverrfaglig prosjekt som kan kaste nytt lys over områdets siste 100 000 år lange historie.

Ett av prosjektets mål er å framskaffe nye funn av pattedyr fra faunaen som levde i Gudbrandsdalen og omliggende områder under siste istid. Sentralt i samarbeidet er også universitetsmuseet Bergen Museum som og har det nasjonale ansvaret for osteologi. Gjennom et samarbeid mellom paleozoologer og kvartærgeologer åpner det seg de beste forutsetninger for å gjøre nye funn.
Det ble gjennomført en befaring i ulike lokaliteter forrige uke (september 2007) for å vurdere både metoder og prioritering av lokaliteter for grundige undersøkelser neste år. Resultater fra neste års feltarbeid vil kortfattet beskrives på nettstedet www.naturhistorie.no
Bildet viser prosjektleder Dr. Svein O. Dahl fra UiB ved en av de kjente funnlokalitetene for ullhåret mammut i Gudbrandsdalen.


torsdag 21. juni 2007